ⵉⵙⴽⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ “ⴰⵎⵙⴼⵜⵉ” ⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴰⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ. ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
ⵉⴱⴷⴷ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵏⵙⵙⴼⵜⴰⵢ ⵉⵎⵢⴰⴳⵏ ⵉⴼⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ.
 
      ⴰⴷⴼ ⵖⵔ ⵢⵉⵎⵉⵙ